Etsi Finnverasta

Vastuullisuus

Edellinen sivu

Vastuullisuus

Finnverassa vastuullisuus on erottamaton osa jokapäiväistä työtä. Yritysvastuun peruspilarit muodostuvat:

 • Taloudellisesta kannattavuudesta
 • Perusteellisesta riskiarvioinnista rahoituspäätöksissä
 • Oman toiminnan vaikutusten minimoinnista
 • Avoimesta ja aktiivisesta sidosryhmätyöstä.

Finnveran yhteiskunnallinen vaikuttavuus on merkittävä: toiminnallaan Finnvera vaikuttaa koko Suomen menestykseen uuden yritystoiminnan, yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä viennin myötä. Suurimmat vaikutukset toteutuvat rahoitettavien yritysten kautta.

Yritysvastuun johtaminen

Finnverassa yritysvastuun toteutumista valvoo johtoryhmä, ja siitä vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Toimintaa käytännön tasolla ohjaavat Finnveran hallituksen hyväksymät yritysvastuun periaatteet:

 • Yritysvastuu merkitsee Finnveralle vastuullisten toimintatapojen noudattamista sen kaikkia sidosryhmiä kohtaan.
 • Finnvera toteuttaa tehtäväänsä ja strategiaansa yhtiön toimintaa ohjaavien lakien, säännösten sekä elinkeino- ja omistajapoliittisten tavoitteiden mukaisesti.
 • Finnveran yritysvastuu rakentuu yhtiön arvojen ja hyvän hallintotavan pohjalle ja ilmenee käytännössä taloudellisena, sosiaalisena ja ympäristövastuuna.
 • Vastuullisuuden toteuttamisen päivittäisiä työkaluja Finnverassa ovat asiakohtaiset politiikat, linjaukset ja ohjeet sekä sertifioitu toimintajärjestelmä, joita pidetään ajan tasalla.

Sidosryhmät

Finnveran sidosryhmäverkosto on laaja ja kehittyy jatkuvasti. Seuraamme aktiivisesti muiden maiden vastaavia organisaatioita ja kehitämme rahoituspalveluitamme suomalaisyritysten muuttuvien tarpeiden mukaan.

Tärkeimmiksi sidosryhmikseen Finnvera on tunnistanut asiakkaat, kotimaiset ja kansainväliset järjestöt, henkilöstön, pankit, omistajat ja yhteistyökumppanit, joihin lukeutuvat myös Team Finlandin toimijat.

Vaikuttavuus

Finnveran yhteiskunnallinen rooli suomalaisen yritystoiminnan mahdollistajana ja kasvattajana on merkittävä. Viennin ratkaisujen kautta Finnvera on myös mukana viemässä suomalaista osaamista maailmalle.

Keskeisiä vaikuttavuuden mittareita ovat muun muassa rahoituksen avulla syntyneiden uusien yritysten ja työpaikkojen määrä sekä vientitakuilla katetun viennin osuus Suomen kokonaisviennistä.

Valtio-omisteisena yhtiönä Finnveralla on rahoituksessaan mahdollisuus ottaa enemmän riskiä kuin pankeilla, ja tämä on viime vuosien heikossa taloustilanteessa korostunut. Toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite, jonka mukaan yhtiön tulee pitkällä aikavälillä kattaa toimintakulunsa sekä yhtiön vastuulla oleva osuus luotto-, takaus- ja takuutappioista liiketoiminnastaan saamilla tuloilla.

Vastuullinen rahoittaminen

Finnveran toimintaa ohjaavat lait ja kansainväliset sopimukset. Niiden lisäksi yhtiö on määritellyt omat eettisen toiminnan periaatteensa. Finnveran toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat luottamus ja läpinäkyvyys. Finnveran toiminnassa noudatetaan hallintolain mukaisia hyvän hallinnon periaatteita ja periaatteiden pohjalta laadittua organisaation sisäistä eettisen toiminnan ohjeistusta. Eettiset ohjeet sitovat kaikkia finnveralaisia.

Hyvän hallinnon periaatteet kattavat muun muassa seuraavia asioita:

 • Toiminnan puolueettomuus eli esteellisyyssääntely.
 • Vieraanvaraisuusohjeistus, jossa noudatetaan varovaisuusperiaatetta: finnveralainen ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan taloudellista tai muuta etua, jos se voi heikentää luottamusta asianomaiseen tai Finnveran toiminnan tasapuolisuuteen.
 • Asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu, jota säädellään yleisesti hyväksyttävien ja tasapuolisesti sovellettavien periaatteiden mukaisesti.

Finnveran eettiset ohjeet käydään läpi kaikkien uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja ohjeistuksen eri osa-alueisiin koulutetaan tarpeiden mukaan. Finnveralaisia koskee viime kädessä rikosoikeudellinen virkavastuusääntely, joka sisältää muun muassa lahjusrikkomuksia ja -rikoksia koskevat sanktiosäännökset. 

Vientitakuutoiminnan osalta Finnvera haluaa kiinnittää asiakkaittensa huomiota OECD:n vastuullisen liiketoiminnan ohjeisiin.

Tietoa vientitakuutoiminnasta

Yritysvastuun raportoiminen

Finnvera raportoi vastuullisuudesta vuosittain ja on yhdistänyt vastuullisuusraportoinnin osaksi vuosikertomusta. Raporttien yhdistäminen on luontevaa, sillä yhtiön toiminnalla on kaiken kaikkiaan laaja vaikutus suomalaiseen yritystoimintaan ja työllisyyteen, ja sitä kautta koko ympäröivään yhteiskuntaan. Finnvera keskittyy raportoinnissaan yhtiön toiminnan ja sen sidosryhmien kannalta kaikkein olennaisimpiin asioihin.

Finnvera noudattaa Global Reporting Initiativen (GRI) G4-ohjeistoa. Raportin tiedot kattavat Finnvera Oyj:n oman toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset.

Vuosikertomus 2015/Vastuullisuus

Vuosikertomus 2014/Vastuullisuus

Vuosikertomus 2013/Vastuullisuus

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)

Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki

Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio

Katso kaikki yhteystiedot